Điện Công Nghiệp

  • MCB Siemens 3P-20A/15kA | 5SY7320-7CC

    Mã Hàng: 5SY7320-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 20A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-16A/15kA | 5SY7316-7CC

    Mã Hàng: 5SY7316-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 16A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-10A/15kA | 5SY7310-7CC

    Mã Hàng: 5SY7310-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 10A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-8A/15kA | 5SY7308-7CC

    Mã Hàng: 5SY7308-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 8A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-6A/15kA | 5SY7306-7CC

    Mã Hàng: 5SY7306-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 6A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-63A/15kA | 5SY7263-7CC

    Mã Hàng: 5SY7263-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 63A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-50A/15kA | 5SY7250-7CC

    Mã Hàng: 5SY7250-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 50A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-40A/15kA | 5SY7240-7CC

    Mã Hàng: 5SY7240-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 40A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-32A/15kA | 5SY7232-7CC

    Mã Hàng: 5SY7232-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 32A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-25A/15kA | 5SY7225-7CC

    Mã Hàng: 5SY7225-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 25A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-20A/15kA | 5SY7220-7CC

    Mã Hàng: 5SY7220-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 20A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-16A/15kA | 5SY7216-7CC

    Mã Hàng: 5SY7216-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 16A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-10A/15kA | 5SY7210-7CC

    Mã Hàng: 5SY7210-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 10A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-8A/15kA | 5SY7208-7CC

    Mã Hàng: 5SY7208-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 8A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 2P-6A/15kA | 5SY7206-7CC

    Mã Hàng: 5SY7206-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức: 6A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 1P-63A/15kA | 5SY7163-7CC

    Mã Hàng: 5SY7163-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức: 63A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 1P-50A/15kA | 5SY7150-7CC

    Mã Hàng: 5SY7150-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức: 50A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 1P-40A/15kA | 5SY7140-7CC

    Mã Hàng: 5SY7140-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức: 40A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 1P-32A/15kA | 5SY7132-7CC

    Mã Hàng: 5SY7132-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức: 32A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 1P-25A/15kA | 5SY7125-7CC

    Mã Hàng: 5SY7125-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức: 25A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 220VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

0907764966