CB Khối 2P

  • MCCB Fuji 2P BW32AAG 32A/1.5kA

    MCCB Fuji: BW32AAG 
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32AAG 30A/1.5kA

    MCCB Fuji: BW32AAG 
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 30A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32AAG 20A/1.5kA

    MCCB Fuji: BW32AAG 
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32AAG 15A/1.5kA

    MCCB Fuji: BW32AAG 
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32AAG 10A/1.5kA

    MCCB Fuji: BW32AAG 
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 10A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32AAG 5A/1.5kA

    MCCB Fuji: BW32AAG 
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 5A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV 10A-63A/10kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV
    MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV (A) : 10A~63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:10kA
    MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV 10A-63A/10kA

  • MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV 10A-63A/25kA (Copy)

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV
    MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV (A) : 10A~63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:25kA
    MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi 3P NF63-HV 10A-63A/10kA

  • MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P/125A-160A/100kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (A) : 125A~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P/125A-160A/100kA

  • MCCB ABB 2P Formula A2N /150A-250A/30kA

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A2N: 1SDA066….
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 2P Formula A2N (A) : 150A~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A2N
    MCCB ABB 2P Formula A2N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 2P Formula A2N /150A-250A/30kA

  • MCCB ABB 2P Formula A1N /20A-125A/30kA

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA066….
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 20A~125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 2P Formula A1N /20A-125A/30kA

  • MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-250A/100kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P-Chỉnh Dòng
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P-Chỉnh Dòng(APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P-Chỉnh Dòng (A) : 125A~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P-Chỉnh Dòng: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P-Chỉnh Dòng là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-250A/100kA

  • MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-250A/90kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P-Chỉnh Dòng
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P-Chỉnh Dòng(APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P-Chỉnh Dòng (A) : 125A~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:90kA
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P-Chỉnh Dòng: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P-Chỉnh Dòng là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-250A/90kA

  • MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-160A/90kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P-Chỉnh Dòng
    MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P-Chỉnh Dòng(APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P-Chỉnh Dòng (A) : 125A~160A (Adj)
    Dòng Cắt(kA) : Icu:90kA
    MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P-Chỉnh Dòng: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P-Chỉnh Dòng là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-160A/90kA

  • MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-160A/100kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng
    MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng(APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng (A) : 125A~160A (Adj)
    Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA
    MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P-Chỉnh Dòng/125A-160A/100kA

  • MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P-Chỉnh Dòng/16A-160A/100kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P-Chỉnh Dòng
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P-Chỉnh Dòng(APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P-Chỉnh Dòng (A) : 16A~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P-Chỉnh Dòng: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P-Chỉnh Dòng là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P-Chỉnh Dòng/16A-160A/100kA

  • MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P-Chỉnh Dòng/16A-125A/90kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P-Chỉnh Dòng
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P-Chỉnh Dòng(APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P-Chỉnh Dòng (A) : 16A~125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:90kA
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P-Chỉnh Dòng: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P-Chỉnh Dòng là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P-Chỉnh Dòng/16A-125A/90kA

  • MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P/15A-125A/100kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (A) : 15A~125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P/15A-125A/100kA

  • MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P/10A-63A/25kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (A) : 10A~63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Loại dòng cắt cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P/10A-63A/25kA

  • MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P/500A-630A/85kA

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P (A) : 500A~630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P: Loại Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

    MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P/500A-630A/85kA