CB Khối Mitsubishi

  • MCCB Mitsubishi 2P 140A~200A/100kA | NF250-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P
    Order Code:  2CM303A00001H
    Dòng Điện Định Mức: 200A
    Dải Chỉnh Dòng: 140A ~200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 140A~200A/85kA | NF250-SGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SGV
    Order Code: 2CM103A000017
    Dòng Điện Định Mức: 200A
    Chỉnh Dòng: 140A ~ 200A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SGV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 140A~200A/90kA | NF250-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P
    Order Code:  2CM203A00001E
    Dòng Điện Định Mức: 200A
    Dải Chỉnh Dòng: 140A ~200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 150A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL202A00004T
    Dòng Điện Định Mức: 150A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 150A/36kA | NF250-CV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-CV
    Order Code: 2CL004A000005
    Dòng Điện Định Mức: 150A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-CV 2P: Loại Kinh Tế
    MCCB Mitsubishi NF250-CV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH301A00006J
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/15kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV
    Order Code: 2CE108A00001M
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:15kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/2.5kA | NF30-CS

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF30-CS
    Order Code: 2JA004A00000R
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Mitsubishi NF30-CS 2P: Loại Kinh Tế
    MCCB Mitsubishi NF30-CS 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE302A000039
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/50kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV
    Order Code: 2CH102A00004T
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:50kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/7.5kA | NF32-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF32-SV
    Order Code: 2CB007A00000E
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/7.5kA | NF63-CV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-CV
    Order Code: 2CE008A000008
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P: Loại Kinh Tế
    MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 160A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL207A00004W
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 160A/85kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV
    Order Code: 2CL109A00001A
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A-20A/85kA | NF125-SGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SGV
    Order Code: 2CJ301A000005
    Dòng Điện Định Mức: 20A
    Chỉnh Dòng: 16A ~ 20A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:85kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH302A00002R
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A/15kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV
    Order Code: 2CE109A00001P
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:15kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE303A00003C
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A/50kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV
    Order Code: 2CH103A000013
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:50kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A/7.5kA | NF32-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF32-SV
    Order Code: 2CB008A00000H
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
    Dòng Cắt(kA) : Icu:7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)