CB Tép 3P

  • MCB Siemens 3P-63A/25kA | 5SY8363-7

    Mã Hàng: 5SY8363-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 63A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-50A/25kA | 5SY8350-7

    Mã Hàng: 5SY8350-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 50A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-40A/25kA | 5SY8340-7

    Mã Hàng: 5SY8340-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 40A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-32A/25kA | 5SY8332-7

    Mã Hàng: 5SY8332-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 32A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-25A/25kA | 5SY8325-7

    Mã Hàng: 5SY8325-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 25A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-20A/25kA | 5SY8320-7

    Mã Hàng: 5SY8320-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 20A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-16A/25kA | 5SY8316-7

    Mã Hàng: 5SY8316-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 16A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-10A/25kA | 5SY8310-7

    Mã Hàng: 5SY8310-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 10A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-8A/25kA | 5SY8308-7

    Mã Hàng: 5SY8308-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 8A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-6A/25kA | 5SY8306-7

    Mã Hàng: 5SY8306-7

    MCB Siemens nhóm: 5SY8
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 6A
    Dòng Cắt : Icu: 25kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-63A/15kA | 5SY7363-7CC

    Mã Hàng: 5SY7363-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 63A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-50A/15kA | 5SY7350-7CC

    Mã Hàng: 5SY7350-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 50A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-40A/15kA | 5SY7340-7CC

    Mã Hàng: 5SY7340-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 40A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-32A/15kA | 5SY7332-7CC

    Mã Hàng: 5SY7332-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 32A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-25A/15kA | 5SY7325-7CC

    Mã Hàng: 5SY7325-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 25A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-20A/15kA | 5SY7320-7CC

    Mã Hàng: 5SY7320-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 20A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-16A/15kA | 5SY7316-7CC

    Mã Hàng: 5SY7316-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 16A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-10A/15kA | 5SY7310-7CC

    Mã Hàng: 5SY7310-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 10A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-8A/15kA | 5SY7308-7CC

    Mã Hàng: 5SY7308-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 8A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

  • MCB Siemens 3P-6A/15kA | 5SY7306-7CC

    Mã Hàng: 5SY7306-7CC

    MCB Siemens nhóm: 5SY
    Số Cực  : 3P
    Dòng Định Mức: 6A
    Dòng Cắt : Icu: 15kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
    Đặc Tính Cắt : Type C
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-2

    Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

0907764966