Điện Công Nghiệp Mitsubishi

  • MCCB Mitsubishi 2P 40A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH306A00002U
    Dòng Điện Định Mức: 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 32A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH305A00002T
    Dòng Điện Định Mức: 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 30A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH304A00006K
    Dòng Điện Định Mức: 30A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 20A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH303A00002S
    Dòng Điện Định Mức: 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH302A00002R
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH301A00006J
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 63A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE311A00003N
    Dòng Điện Định Mức: 63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 60A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE310A000070
    Dòng Điện Định Mức: 60A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 50A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE309A00003M
    Dòng Điện Định Mức: 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 40A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE308A00003L
    Dòng Điện Định Mức: 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 32A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE307A00003J
    Dòng Điện Định Mức: 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 30A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE306A00003G
    Dòng Điện Định Mức: 30A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 25A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE305A00003F
    Dòng Điện Định Mức: 25A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 20A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE304A00003E
    Dòng Điện Định Mức: 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE303A00003C
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 15A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE302A000039
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 10A/25kA | NF63-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 2P
    Order Code:  2CE301A000038
    Dòng Điện Định Mức: 10A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF63-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 125A~250A/36kA | NF250-SEV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P
    Order Code:  2CM009A000002
    Dòng Điện Định Mức: 250A
    Dải Chỉnh Dòng: 125A~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 80A~160A/36kA | NF250-SEV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P
    Order Code:  2CM008A000001
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    Dải Chỉnh Dòng: 80A~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 175A~250A/36kA | NF250-SGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SGV 3P
    Order Code:  2CM114A000006
    Dòng Điện Định Mức: 250A
    Dải Chỉnh Dòng: 175A~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SGV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SGV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SGV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

0907764966