Dòng Cắt Cao

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A~20A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ501A000017
    Dòng Điện Định Mức: 20A
    Dải Chỉnh Dòng: 16A ~20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 20A~25A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ502A000031
    Dòng Điện Định Mức: 25A
    Dải Chỉnh Dòng: 20A ~25A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 25A~32A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ503A000018
    Dòng Điện Định Mức: 32A
    Dải Chỉnh Dòng: 25A ~32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 32A~40A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ504A000019
    Dòng Điện Định Mức: 40A
    Dải Chỉnh Dòng: 32A ~40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 35A~50A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ531A000036
    Dòng Điện Định Mức: 50A
    Dải Chỉnh Dòng: 35A ~50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 45A~63A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ532A000037
    Dòng Điện Định Mức: 63A
    Dải Chỉnh Dòng: 45A ~63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 56A~80A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ533A000038
    Dòng Điện Định Mức: 80A
    Dải Chỉnh Dòng: 56A ~80A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 70A~100A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ534A000039
    Dòng Điện Định Mức: 100A
    Dải Chỉnh Dòng: 70A ~100A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 90A~125A/100kA | NF125-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P
    Order Code:  2CJ535A00003A
    Dòng Điện Định Mức: 125A
    Dải Chỉnh Dòng: 90A ~125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 125A~160A/90kA | NF160-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P
    Order Code:  2CK401A00000E
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    Dải Chỉnh Dòng: 125A ~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF160-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 125A~160A/100kA | NF160-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P
    Order Code:  2CK401A00000E
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    Dải Chỉnh Dòng: 125A ~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF160-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 125A~160A/100kA | NF250-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P
    Order Code:  2CM301A00001G
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    Dải Chỉnh Dòng: 125A ~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 140A~200A/100kA | NF250-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P
    Order Code:  2CM303A00001H
    Dòng Điện Định Mức: 200A
    Dải Chỉnh Dòng: 140A ~200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 175A~250A/100kA | NF250-HGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P
    Order Code:  2CM304A00001J
    Dòng Điện Định Mức: 250A
    Dải Chỉnh Dòng: 175A ~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 125A~160A/90kA | NF250-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P
    Order Code:  2CM201A00001D
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    Dải Chỉnh Dòng: 125A ~160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 140A~200A/90kA | NF250-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P
    Order Code:  2CM203A00001E
    Dòng Điện Định Mức: 200A
    Dải Chỉnh Dòng: 140A ~200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 175A~250A/90kA | NF250-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P
    Order Code:  2CM204A00001F
    Dòng Điện Định Mức: 250A
    Dải Chỉnh Dòng: 140A ~250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi)
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

0907764966