Đồng Hồ

 • Đồng Hồ Đo Điện Áp DC Selec | MV15-DC-200V (48×96)

  – Đồng hồ đo Điện áp DC
  – Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn
  – Dải hiển thị: (-)200 – 200 VDC
  – Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
  – Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  – Bảo vệ mặt trước: IP65
  – Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm

 • Đồng Hồ Đo Dòng Điện AC Selec | MA501 (48×48)

  – Đồng hồ đo Dòng điện AC
  – Hiển thị 4 số, dạng LCD
  – Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
  – Dải hiển thị: 0 – 6200A
  – Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
  – Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  – Bảo vệ mặt trước: IP65
  – Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
  – Có biểu đồ hiển thị % tải

 • Đồng Hồ Đo Dòng Điện AC Selec | MA201 (72×72)

  – Đồng hồ đo Dòng điện AC
  – Hiển thị 4 số, dạng LCD
  – Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
  – Dải hiển thị: 0 – 6200A
  – Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
  – Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  – Bảo vệ mặt trước: IP65
  – Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
  – Có biểu đồ hiển thị % tải

 • Đồng Hồ Đo Dòng Điện AC Selec | MA2301 (72×72)

  – Đồng hồ đo Dòng điện 3 pha
  – Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
  – Dải hiển thị: 0 – 6200A
  – Mạng kết nối: 3 pha 4 dây
  – Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  – Bảo vệ mặt trước: IP54
  – Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
  – Có biểu đồ hiển thị % tải

 • Đồng Hồ Đo Điện Áp AC Selec | MV507 (48×48)

  – Đồng hồ đo Điện áp
  – Hiển thị 3 số, dạng LCD
  – Dải hiển thị: 0 – 516V AC
  – Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
  – Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  – Bảo vệ mặt trước: IP65
  – Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
  – Có biểu đồ hiển thị % điện áp

 • Đồng Hồ Đo Điện Áp AC Selec | MV207 (72×72)

  – Đồng hồ đo Điện áp
  – Hiển thị 3 số, dạng LCD
  – Dải hiển thị: 0 – 516V AC
  – Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
  – Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  – Bảo vệ mặt trước: IP65
  – Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
  – Có biểu đồ hiển thị % điện áp

 • Đồng Hồ Đo Điện Áp AC Selec | MV2307 (72×72)

  – Đồng hồ đo Điện áp 3 pha
  – Hiển thị 3 số, dạng LCD
  – Dải hiển thị: 0 – 516V AC
  – Mạng kết nối: 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây
  – Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  – Bảo vệ mặt trước: IP54
  – Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
  – Có biểu đồ hiển thị % điện áp