MCCB 2P

  • MCCB ABB 2P 63A/30kA-A1N | 1SDA068767R1

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA068767R1 
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 2P 60A/30kA-A1N | 1SDA066502R1

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA066502R1 
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 60A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 2P 50A/30kA-A1N | 1SDA066501R1

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA066501R1 
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 2P 40A/30kA-A1N | 1SDA066500R1

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA066500R1 
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 2P 32A/30kA-A1N | 1SDA068756R1

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA068756R1 
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 2P 30A/30kA-A1N | 1SDA066499R1

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA066499R1 
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 30A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 2P 25A/30kA-A1N | 1SDA066498R1

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA066498R1 
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 25A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 2P 20A/30kA-A1N | 1SDA066497R1

    Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA066497R1 
    MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
    Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    Loại: A1N
    MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB Fuji 2P BW50AAG 50A/2.5kA

    MCCB Fuji: BW50AAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 50
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW50AAG 32A/2.5kA

    MCCB Fuji: BW50AAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 50
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW50AAG 40A/2.5kA

    MCCB Fuji: BW50AAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 50
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW50AAG 30A/2.5kA

    MCCB Fuji: BW50AAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 30A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 50
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW50AAG 20A/2.5kA

    MCCB Fuji: BW50AAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 50
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW50AAG 15A/2.5kA

    MCCB Fuji: BW50AAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 50
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW50AAG 10A/2.5kA

    MCCB Fuji: BW50AAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 10A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 50
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW50AAG 5A/2.5kA

    MCCB Fuji: BW50AAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 5A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 50
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32SAG 32A/5kA

    MCCB Fuji: BW32SAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32SAG 30A/5kA

    MCCB Fuji: BW32SAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 30A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32SAG 20A/5kA

    MCCB Fuji: BW32SAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Fuji 2P BW32SAG 15A/5kA

    MCCB Fuji: BW32SAG
    MCCB Fuji : 2 Cực
    Dòng Điện Định Mức : 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu:5kA
    MCCB Fuji là loại CB dạng khối
    Frame MCCB Fuji: 32
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)