MCCB 3P

  • MCCB ABB 3P Tmax T4L 320A/120kA | 1SDA054141R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4L: 1SDA054141R1
    MCCB ABB 3P Tmax T4L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T4L
    MCCB ABB 3P Tmax T4L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T5L 400A/120kA | 1SDA054365R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5L: 1SDA054365R1
    MCCB ABB 3P Tmax T5L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T5L
    MCCB ABB 3P Tmax T5L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T5L 630A/120kA | 1SDA054420R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5L: 1SDA054420R1
    MCCB ABB 3P Tmax T5L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T5L
    MCCB ABB 3P Tmax T5L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T6N 800A/36kA | 1SDA060268R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T6N: 1SDA060268R1
    MCCB ABB 3P Tmax T6N (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: T6N
    MCCB ABB 3P Tmax T6N dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T6S 800A/50kA | 1SDA060278R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T6S: 1SDA060278R1
    MCCB ABB 3P Tmax T6S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T6S
    MCCB ABB 3P Tmax T6S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T6H 800A/70kA | 1SDA060289R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T6H: 1SDA060289R1
    MCCB ABB 3P Tmax T6H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T6H
    MCCB ABB 3P Tmax T6S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T6L 800A/100kA | 1SDA060299R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T6L: 1SDA060299R1
    MCCB ABB 3P Tmax T6L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    Loại: T6L
    MCCB ABB 3P Tmax T6L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7S 1000A/50kA | 1SDA062738R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7S: 1SDA062738R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1000A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T7S
    MCCB ABB 3P Tmax T7S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7S 1250A/50kA | 1SDA062866R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7S: 1SDA062866R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T7S
    MCCB ABB 3P Tmax T7S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7S 1600A/50kA | 1SDA062994R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7S: 1SDA062994R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T7S
    MCCB ABB 3P Tmax T7S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7H 1000A/70kA | 1SDA062770R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7H: 1SDA062770R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1000A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T7H
    MCCB ABB 3P Tmax T7H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7H 1250A/70kA | 1SDA062898R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7H: 1SDA062898R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T7H
    MCCB ABB 3P Tmax T7H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7H 1600A/70kA | 1SDA063026R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7H: 1SDA063026R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T7H
    MCCB ABB 3P Tmax T7H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7L 1000A/120kA | 1SDA062802R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7L: 1SDA062802R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1000A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T7L
    MCCB ABB 3P Tmax T7L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7L 1250A/120kA | 1SDA062930R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7L: 1SDA062930R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T7L
    MCCB ABB 3P Tmax T7L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7L 1600A/120kA | 1SDA063058R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7L: 1SDA063058R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T7L
    MCCB ABB 3P Tmax T7L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB Siemens 3P-16A/16kA | 3VM1096-2ED32-0AA0

    Mã Hàng: 3VM1096-2ED32-0AA0

    Dòng Định Mức: 16A
    Dòng Cắt: 16 kA
    Số Cực : 3 Pole (3 Cực)
    Điện Áp Làm Việc: 380 VAC
    MCCB Siemens nhóm: 3VM10

    3VM11, 2-pole, fixed, TM210 trip unit – MCCB 3VM 2 cực, gắn cố định, bộ điều khiển từ nhiệt TM210
    With fixed overload protection Ir and fixed short-circuit protection Ii – Đặc tuyến quá tải và ngắn mạch cố định

    MCCB 3VM có chức năng đóng cắt mạch điện, bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
    MCCB 3VM 3P lên đến 630A, dòng cắt Icu từ 16 đến 55kA tại 415V AC
    Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt, dòng định mức cố định
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60947-6-1

    MCCB Siemens có thể kết hợp với các sản phẩm và phụ kiện khác của Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo
  • MCCB Siemens 3P-20A/16kA | 3VM1020-2ED32-0AA0

    Mã Hàng: 3VM1020-2ED32-0AA0

    Dòng Định Mức: 20A
    Dòng Cắt: 16 kA
    Số Cực : 3 Pole (3 Cực)
    Điện Áp Làm Việc: 380 VAC
    MCCB Siemens nhóm: 3VM10

    3VM11, 2-pole, fixed, TM210 trip unit – MCCB 3VM 2 cực, gắn cố định, bộ điều khiển từ nhiệt TM210
    With fixed overload protection Ir and fixed short-circuit protection Ii – Đặc tuyến quá tải và ngắn mạch cố định

    MCCB 3VM có chức năng đóng cắt mạch điện, bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
    MCCB 3VM 3P lên đến 630A, dòng cắt Icu từ 16 đến 55kA tại 415V AC
    Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt, dòng định mức cố định
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60947-6-1

    MCCB Siemens có thể kết hợp với các sản phẩm và phụ kiện khác của Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo
  • MCCB Siemens 3P-25A/16kA | 3VM1025-2ED32-0AA0

    Mã Hàng: 3VM1025-2ED32-0AA0

    Dòng Định Mức: 25A
    Dòng Cắt: 16 kA
    Số Cực : 3 Pole (3 Cực)
    Điện Áp Làm Việc: 380 VAC
    MCCB Siemens nhóm: 3VM10

    3VM11, 2-pole, fixed, TM210 trip unit – MCCB 3VM 2 cực, gắn cố định, bộ điều khiển từ nhiệt TM210
    With fixed overload protection Ir and fixed short-circuit protection Ii – Đặc tuyến quá tải và ngắn mạch cố định

    MCCB 3VM có chức năng đóng cắt mạch điện, bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
    MCCB 3VM 3P lên đến 630A, dòng cắt Icu từ 16 đến 55kA tại 415V AC
    Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt, dòng định mức cố định
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60947-6-1

    MCCB Siemens có thể kết hợp với các sản phẩm và phụ kiện khác của Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo
  • MCCB Siemens 3P-32A/16kA | 3VM1032-2ED32-0AA0

    Mã Hàng: 3VM1032-2ED32-0AA0

    Dòng Định Mức: 32A
    Dòng Cắt: 16 kA
    Số Cực : 3 Pole (3 Cực)
    Điện Áp Làm Việc: 380 VAC
    MCCB Siemens nhóm: 3VM10

    3VM11, 2-pole, fixed, TM210 trip unit – MCCB 3VM 2 cực, gắn cố định, bộ điều khiển từ nhiệt TM210
    With fixed overload protection Ir and fixed short-circuit protection Ii – Đặc tuyến quá tải và ngắn mạch cố định

    MCCB 3VM có chức năng đóng cắt mạch điện, bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
    MCCB 3VM 3P lên đến 630A, dòng cắt Icu từ 16 đến 55kA tại 415V AC
    Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt, dòng định mức cố định
    Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60947-6-1

    MCCB Siemens có thể kết hợp với các sản phẩm và phụ kiện khác của Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo