MCCB Formula

  • MCCB ABB 3P Tmax T7L 1600A/120kA | 1SDA063058R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7L: 1SDA063058R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T7L
    MCCB ABB 3P Tmax T7L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7L 1250A/120kA | 1SDA062930R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7L: 1SDA062930R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T7L
    MCCB ABB 3P Tmax T7L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7L 1000A/120kA | 1SDA062802R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7L: 1SDA062802R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1000A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T7L
    MCCB ABB 3P Tmax T7L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7H 1600A/70kA | 1SDA063026R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7H: 1SDA063026R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T7H
    MCCB ABB 3P Tmax T7H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7H 1250A/70kA | 1SDA062898R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7H: 1SDA062898R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T7H
    MCCB ABB 3P Tmax T7H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7H 1000A/70kA | 1SDA062770R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7H: 1SDA062770R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1000A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T7H
    MCCB ABB 3P Tmax T7H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7S 1600A/50kA | 1SDA062994R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7S: 1SDA062994R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T7S
    MCCB ABB 3P Tmax T7S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7S 1250A/50kA | 1SDA062866R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7S: 1SDA062866R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T7S
    MCCB ABB 3P Tmax T7S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T7S 1000A/50kA | 1SDA062738R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T7S: 1SDA062738R1
    MCCB ABB 3P Tmax T7S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 1000A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T7S
    MCCB ABB 3P Tmax T7S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T6L 800A/100kA | 1SDA060299R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T6L: 1SDA060299R1
    MCCB ABB 3P Tmax T6L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    Loại: T6L
    MCCB ABB 3P Tmax T6L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T6H 800A/70kA | 1SDA060289R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T6H: 1SDA060289R1
    MCCB ABB 3P Tmax T6H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T6H
    MCCB ABB 3P Tmax T6S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T6S 800A/50kA | 1SDA060278R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T6S: 1SDA060278R1
    MCCB ABB 3P Tmax T6S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T6S
    MCCB ABB 3P Tmax T6S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T6N 800A/36kA | 1SDA060268R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T6N: 1SDA060268R1
    MCCB ABB 3P Tmax T6N (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: T6N
    MCCB ABB 3P Tmax T6N dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T5L 630A/120kA | 1SDA054420R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5L: 1SDA054420R1
    MCCB ABB 3P Tmax T5L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T5L
    MCCB ABB 3P Tmax T5L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T5L 400A/120kA | 1SDA054365R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5L: 1SDA054365R1
    MCCB ABB 3P Tmax T5L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T5L
    MCCB ABB 3P Tmax T5L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T4L 320A/120kA | 1SDA054141R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4L: 1SDA054141R1
    MCCB ABB 3P Tmax T4L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T4L
    MCCB ABB 3P Tmax T4L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T4L 250A/120kA | 1SDA054071R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4L: 1SDA054071R1
    MCCB ABB 3P Tmax T4L (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: T4L
    MCCB ABB 3P Tmax T4L dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax T5H 630A/70kA | 1SDA054412R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5H: 1SDA054412R1
    MCCB ABB 3P Tmax T5H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T5H
    MCCB ABB 3P Tmax T5H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5H 400A~630A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T5H 400A/70kA | 1SDA054349R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5H: 1SDA054349R1
    MCCB ABB 3P Tmax T5H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T5H
    MCCB ABB 3P Tmax T5H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5H 400A~630A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T4H 320A/70kA | 1SDA054133R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4H: 1SDA054133R1
    MCCB ABB 3P Tmax T4H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: T4H
    MCCB ABB 3P Tmax T4H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T4H 320A/70kA