Mitsubishi

  • MCCB Mitsubishi 3P 400A~800A/50kA | NF800-SEW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF800-SEW 3P
    Order Code:  2FM306A000015
    Dòng Điện Định Mức: 800A
    Dải Chỉnh Dòng: 400A~800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    MCCB Mitsubishi NF800-SEW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF800-SEW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF800-SEW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 300A~630A/50kA | NF630-SEW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SEW 3P
    Order Code:  2FL306A00002H
    Dòng Điện Định Mức: 630A
    Dải Chỉnh Dòng: 300A~630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    MCCB Mitsubishi NF630-SEW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF630-SEW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF630-SEW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 630A/50kA | NF630-SW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P
    Order Code:  2FL224A00001Z
    Dòng Điện Định Mức: 630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 600A/50kA | NF630-SW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P
    Order Code:  2FL223A00001T
    Dòng Điện Định Mức: 600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 500A/50kA | NF630-SW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P
    Order Code:  2FL222A00001G
    Dòng Điện Định Mức: 500A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 400A/45kA | NF400-SW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P
    Order Code:  2FK224A00002L
    Dòng Điện Định Mức: 400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 45kA
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 350A/45kA | NF400-SW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P
    Order Code:  2FK223A000029
    Dòng Điện Định Mức: 350A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 45kA
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 300A/45kA | NF400-SW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P
    Order Code:  2FK222A000024
    Dòng Điện Định Mức: 300A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 45kA
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 250A/45kA | NF400-SW

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P
    Order Code:  2FK221A00001X
    Dòng Điện Định Mức: 250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 45kA
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 250A/36kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
    Order Code:  2CL118A00001Z
    Dòng Điện Định Mức: 250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 225A/36kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
    Order Code:  2CL117A00001W
    Dòng Điện Định Mức: 225A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 200A/36kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
    Order Code:  2CL116A00001R
    Dòng Điện Định Mức: 200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 175A/36kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
    Order Code:  2CL115A00001M
    Dòng Điện Định Mức: 175A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 160A/36kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
    Order Code:  2CL119A000022
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 150A/36kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
    Order Code:  2CL114A00001J
    Dòng Điện Định Mức: 150A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 125A/36kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
    Order Code:  2CL113A00001E
    Dòng Điện Định Mức: 125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 100A/36kA | NF250-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
    Order Code:  2CL112A000043
    Dòng Điện Định Mức: 100A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 125A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code:  2CH134A00002C
    Dòng Điện Định Mức: 125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 100A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH133A00002A
    Dòng Điện Định Mức: 100A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 80A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH132A000024
    Dòng Điện Định Mức: 80A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 75A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH131A000023
    Dòng Điện Định Mức: 75A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 63A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH130A000020
    Dòng Điện Định Mức: 63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 60A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH129A00001Z
    Dòng Điện Định Mức: 60A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 50A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH128A00001W
    Dòng Điện Định Mức: 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 40A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH127A00001S
    Dòng Điện Định Mức: 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 32A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH126A00001P
    Dòng Điện Định Mức: 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 30A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH125A00001N
    Dòng Điện Định Mức: 30A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 20A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH124A00001L
    Dòng Điện Định Mức: 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 16A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH123A00001K
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 15A/30kA | NF125-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
    Order Code: 2CH122A000055
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 25A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE131A00002F
    Dòng Điện Định Mức: 25A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 63A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE137A00002T
    Dòng Điện Định Mức: 63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 60A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE136A00002S
    Dòng Điện Định Mức: 60A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 50A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE135A00002Q
    Dòng Điện Định Mức: 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 40A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE134A00002N
    Dòng Điện Định Mức: 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 32A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE133A00002K
    Dòng Điện Định Mức: 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 30A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE132A00002J
    Dòng Điện Định Mức: 30A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 20A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE130A00002E
    Dòng Điện Định Mức: 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 16A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE129A00002B
    Dòng Điện Định Mức: 16A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 3P 15A/7.5kA | NF63-SV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P
    Order Code: 2CE123A000023
    Dòng Điện Định Mức: 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 7.5kA
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
    MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

Xuân 2020