Motor CB

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 100

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 100
  Order Code: 1SAM570000R10100  
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 80A … 100A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 90

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 90
  Order Code: 1SAM570000R1009  
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 70A … 90A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 75

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 75
  Order Code: 1SAM570000R1008
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 57A … 75A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 63
  Order Code: 1SAM570000R1007
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 45A … 63A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 50

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 50
  Order Code: 1SAM570000R1006  
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 50A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 40

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 40 
  Order Code: 1SAM570000R1005  
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 50

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 50
  Order Code: 1SAM470000R1007 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 40A … 50A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 54

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 54
  Order Code: 1SAM470000R1006
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 45A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 40

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 40
  Order Code: 1SAM470000R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 32

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 32 
  Order Code: 1SAM470000R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 22A … 32A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 25 
  Order Code: 1SAM470000R1003 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 18A … 25A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 20

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 20 
  Order Code: 1SAM470000R1002
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 14A … 20A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 16

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 16 
  Order Code: 1SAM470000R1001 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 11A … 16A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 100

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 100
  Order Code: 1SAM580000R1010 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 80A … 100A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 90

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 90
  Order Code: 1SAM580000R1009
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 70A … 90A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 75

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 75
  Order Code: 1SAM580000R1008
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 57A … 75A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 63
  Order Code: 1SAM580000R1007 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 45A … 63A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 50

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 50
  Order Code: 1SAM580000R1006
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 50A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 40

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 40
  Order Code: 1SAM580000R1005
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 32

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 32 
  Order Code: 1SAM580000R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 22A … 32A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS495–100

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS495–100
  Order Code: 1SAM550000R1010 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 80A … 100A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS495
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS495–90

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS495–90
  Order Code: 1SAM550000R100*
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 70A … 90A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS495
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS495–75

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS495–75
  Order Code: 1SAM550000R1008 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 57A … 75A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS495
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS495–63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS495–63
  Order Code: 1SAM550000R1007 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 45A … 63A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS495
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS495–50

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS495–50
  Order Code: 1SAM550000R1006
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 50A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS495
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS495–40

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS495–40
  Order Code: 1SAM550000R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS495
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS450–50

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS450–50
  Order Code: 1SAM450000R1007
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 40A … 50A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS450
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS450–45

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS450–45
  Order Code: 1SAM450000R1006
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 45A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS450
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS450–40

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS450–40
  Order Code: 1SAM450000R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS450
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-32

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-32 
  Order Code: 1SAM350000R1015 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 25A … 32A
  Dòng Cắt : 25kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-25 
  Order Code: 1SAM350000R1014 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 20A … 25A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-20

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-20 
  Order Code: 1SAM350000R1013 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 16A … 20A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-16

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-16 
  Order Code: 1SAM350000R1011 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 10A … 16A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-12

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-12
  Order Code: 1SAM350000R1012 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 8A … 12A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-10

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-10 
  Order Code: 1SAM350000R1010 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 6.3A … 10A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-6.3

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-6.3 
  Order Code: 1SAM350000R1009 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 4A … 6.3A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-4.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-4.0 
  Order Code: 1SAM350000R1008 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 2.5A … 4A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-2.5

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-2.5 
  Order Code: 1SAM350000R1007 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 1.6A … 2.5A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-1.6

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-1.6 
  Order Code: 1SAM350000R1006 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 1A … 1.6A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-1.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-1.0 
  Order Code: 1SAM350000R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.63A … 0.1A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-0.63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-0.63 
  Order Code: 1SAM350000R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.4A … 0.63A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-0.4

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-0.4 
  Order Code: 1SAM350000R1003 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.25A … 0.40A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-0.25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-0.25 
  Order Code: 1SAM350000R1002 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.16A … 0.25A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-0.16

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-0.16 
  Order Code: 1SAM350000R100
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.10A … 0.16A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 32

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 32 
  Order Code: 1SAM250000R1015 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 25A – 32A
  Dòng Cắt : 10kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 25 
  Order Code: 1SAM250000R1014 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 20A – 25A
  Dòng Cắt : 10kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 20

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 20 
  Order Code: 1SAM250000R1013 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 16A – 20A
  Dòng Cắt : 10kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 16.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 16.0 
  Order Code: 1SAM250000R1011 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 10A – 16A
  Dòng Cắt : 16kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 12.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 12.0 
  Order Code: 1SAM250000R1012 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 8A – 12A
  Dòng Cắt : 25kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 10.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 10.0 
  Order Code: 1SAM250000R1010 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 6.3A – 10A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 6.3

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 6.3 
  Order Code: 1SAM250000R1009 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 4A – 6.3A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 4

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 4 
  Order Code: 1SAM250000R1008 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 2.5A – 4A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 2.5

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 2.5 
  Order Code: 1SAM250000R1007 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 1.6A – 2.5A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 1.6

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 1.6 
  Order Code: 1SAM250000R1006 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 1A – 1.6A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 1.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 1.0 
  Order Code: 1SAM250000R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.63A – 1A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 0.63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 0.63
  Order Code: 1SAM250000R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.40A – 0.63A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 0.4

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 0.4 
  Order Code: 1SAM250000R1003 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.25A – 0.40A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 0.25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 0.25 
  Order Code: 1SAM250000R1002 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.16A – 0.25A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 0.16

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 0.16 
  Order Code: 1SAM250000R1001 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.10A – 0.16A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

0907764966