Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E ABB

  • Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E-16A~63A / IP44

    Mã Hàng Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E : 2CMA….
    Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A và 63A
    Loại: Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E- IP44
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E-16A~63A / IP44

  • Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E-16A~63A / IP44

    Mã Hàng Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E: 2CMA….
    Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A và 63A
    Loại: Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E- IP44
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E-16A~63A / IP44

  • Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E-16A~125A / IP67

    Mã Hàng Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E: 2CMA….
    Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E(Ổ Cắm Công Nghiệp) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A,63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E- IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E-16A~125A / IP67

  • Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E-16A~125A / IP67

    Mã Hàng Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E: 2CMA….
    Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E(Ổ Cắm Công Nghiệp) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A,63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E- IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 3P+N+E-16A~125A / IP67

  • Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E-16A~63A / IP67

    Mã Hàng Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E: 2CMA….
    Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A,63A và 125A
    Loại: Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E- IP67
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E-16A~63A / IP67

  • Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E-16A~63A / IP44

    Mã Hàng Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E: 2CMA….
    Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A và 63A
    Loại: Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E- IP44
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Gắn Nổi ABB 3P+N+E 16A~63A / IP44

  • Ổ Cắm Di Động ABB 3P+N+E-16A~125A / IP67

    Mã Hàng Ổ Cắm Di Động ABB 3P+N+E: 2CMA….
    Ổ Cắm Di Động ABB 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A, 63A và 125A
    Loại: IP44
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Di Động ABB 3P+N+E-16A~63A / IP44

  • Ổ Cắm Di Động ABB 3P+N+E-16A~63A / IP44

    Mã Hàng Ổ Cắm Di Động ABB 3P+N+E: 2CMA….
    Ổ Cắm Di Động ABB 3P+N+E (Ổ Cắm Công Nghiệp) loại 3P+N+E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A, 32A và 63A
    Loại: IP44
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60309-1, -2

    Ổ Cắm Di Động ABB 3P+N+E-16A~63A / IP44