SH200L

  • MCB ABB 1P SH200L/4.5kA/06A~63A

    MCB ABB 1P SH200L
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS2…
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 06A~63A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

    MCB ABB 1P SH200L/4.5kA/06A~63A

  • MCB ABB 1P-06A/4.5kA | SH201L-C6

    MCB ABB 1P-06A/4.5kA | SH201L-C6
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0064
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 06A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 1P-10A/4.5kA | SH201L-C10

    MCB ABB 1P-10A/4.5kA | SH201L-C10
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0104 
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 10A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 1P-16A/4.5kA | SH201L-C16

    MCB ABB 1P-16A/4.5kA | SH201L-C16
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0164 
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 16A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 1P-20A/4.5kA | SH201L-C20

    MCB ABB 1P-20A/4.5kA | SH201L-C20
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0204 
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 20A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 1P-25A/4.5kA | SH201L-C25

    MCB ABB 1P-25A/4.5kA | SH201L-C25
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0204 
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 25A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 1P-32A/4.5kA | SH201L-C32

    MCB ABB 1P-25A/4.5kA | SH201L-C25
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0324 
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 32A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 1P-40A/4.5kA | SH201L-C40

    MCB ABB 1P-40A/4.5kA | SH201L-C40
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0404 
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 40A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 1P-50A/6kA | SH201-C50

    MCB ABB 1P-50A/6kA | SH201-C50
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS211001R0504 
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 50A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 1P-63A/6kA | SH201-C63

    MCB ABB 1P-63A/6kA | SH201-C63
    Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS211001R0634 
    Số Cực  : 1P
    Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 63A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 1P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P SH200L/4.5kA/06A~63A

    MCB ABB 2P SH200L
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS2…
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 06A~63A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

    MCB ABB 2P SH200L/4.5kA/06A~63A

  • MCB ABB 2P-10A/4.5kA | SH202L-C10

    MCB ABB 2P-10A/4.5kA | SH202L-C10
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS242001R0104 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 10A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P-16A/4.5kA | SH202L-C16

    MCB ABB 2P-16A/4.5kA | SH202L-C16
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS242001R0164 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 16A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P-20A/4.5kA | SH202L-C20

    MCB ABB 2P-20A/4.5kA | SH202L-C20
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS242001R0204 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 20A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P-25A/4.5kA | SH202L-C25

    MCB ABB 2P-25A/4.5kA | SH202L-C25
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS242001R0254 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 06A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P-32A/4.5kA | SH202L-C32

    MCB ABB 2P-32A/4.5kA | SH202L-C32
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS242001R0324 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 32A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P-40A/4.5kA | SH202L-C40

    MCB ABB 2P-40A/4.5kA | SH202L-C40
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS242001R0404 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 40A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P-50A/6kA | SH202-C50

    MCB ABB 2P-50A/6kA | SH202-C50
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS212001R0504 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 50A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P-63A/6kA | SH202-C63

    MCB ABB 2P-63A/6kA | SH202-C63
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS212001R0634 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 63A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C

  • MCB ABB 2P-6A/4.5kA | SH202L-C6

    MCB ABB 2P-6A/4.5kA | SH202L-C6
    Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS242001R0064 
    Số Cực  : 2P
    Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 06A
    Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
    Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
    Tần Số (Hz) : 50Hz
    MCB ABB 2P SH200L Type C