Thiết Bị Đóng Cắt Hitachi

  • MCCB Hitachi 3P 40A-125kA / L-50E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-50E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 50A-125kA / L-50E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-50E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 65A-125kA / L-100E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-100E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 65A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 75A-125kA / L-100E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-100E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 75A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 100A-125kA / L-100E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-100E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 100A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 125A-125kA / L-225E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-225E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 150A-125kA / L-225E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-225E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 150A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 175A-125kA / L-225E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-225E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 175A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 200A-125kA / L-225E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-225E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 225A-125kA / L-225E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-225E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 225A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 400A-125kA / L-400E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-400E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 300A-125kA / L-400E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-400E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 300A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 250A-125kA / L-400E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-400E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 350A-125kA / L-400E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-400E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 350A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 500A-125kA / L-600E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-600E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 500A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 600A-125kA / L-600E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-600E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 700A-125kA / L-800E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-800E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 700A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 800A-125kA / L-800E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-800E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)