Covid

D0 ảnh hưởng của COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Nên công ty đề nghị quý khách hàng tuân thủ các khuyến cáo y tế để tránh lây lan rông.

Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

Rửa tay thường xuyên

Tránh tiếp gần