XLPE

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC CXV – 0,6/1 KV

I- TỔNG QUAN ( General scope ):
Công dụng
: cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90
OC. (Permitted long- term working temperature is 90OC
Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500C( Max. permitted temperature
in short-circuit condition is 250
0C)

II- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ( Applied Standards) :
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực lực (According to customer’s
requirements, CADIVI is able to manufacture)
:
* Cấp điện áp 0,6/1kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC60502 (0,6/1KV level – comply with TCVN5935-
1995)
* Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 /
IEC228
(2 kinds of conductor: circular compacted CC or non compacted NC comply with TCVN6612-2000 /
IEC228)
.
* Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính( 5 kinds : 1,2,3,4 cores or 3 phase and 1 neutral core )

III- CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP CXV – RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT:
( Tech. Characteristics of CXV cable – NC conductor ):
III.1- Loại 1 lõi (1 core )

III.2- Loại 2 lõi (2 cores )

III.3- Loại 3 lõi (3 cores ):

III.4- Loại 4 lõi (4 cores ):

III.5-Loại 3 pha 1 trung tính (3 phase + 1 neutral cores ) :

0907764966