Motor CB ABB

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 100

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 100
  Order Code: 1SAM570000R10100  
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 80A … 100A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 90

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 90
  Order Code: 1SAM570000R1009  
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 70A … 90A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 75

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 75
  Order Code: 1SAM570000R1008
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 57A … 75A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 63
  Order Code: 1SAM570000R1007
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 45A … 63A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 50

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 50
  Order Code: 1SAM570000R1006  
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 50A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 496 – 40

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 40 
  Order Code: 1SAM570000R1005  
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS496
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 50

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 50
  Order Code: 1SAM470000R1007 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 40A … 50A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 54

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 54
  Order Code: 1SAM470000R1006
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 45A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 40

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 40
  Order Code: 1SAM470000R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 32

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 32 
  Order Code: 1SAM470000R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 22A … 32A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 25 
  Order Code: 1SAM470000R1003 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 18A … 25A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 20

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 20 
  Order Code: 1SAM470000R1002
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 14A … 20A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 451 – 16

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 16 
  Order Code: 1SAM470000R1001 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 11A … 16A
  Dòng Cắt : 50kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS451
  Trip điện tử từ nhiệt, class 20
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 100

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 100
  Order Code: 1SAM580000R1010 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 80A … 100A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 90

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 90
  Order Code: 1SAM580000R1009
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 70A … 90A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 75

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 75
  Order Code: 1SAM580000R1008
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 57A … 75A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 63
  Order Code: 1SAM580000R1007 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 45A … 63A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 50

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 50
  Order Code: 1SAM580000R1006
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 50A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 40

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 40
  Order Code: 1SAM580000R1005
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS 497 – 32

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 32 
  Order Code: 1SAM580000R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 22A … 32A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS497
  Trip điện tử từ nhiệt, class 10
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

Zalo
Phone