Motor CB ABB

 • CB Motor ABB | MS 116 – 0.16

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 0.16 
  Order Code: 1SAM250000R1001 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.10A – 0.16A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 0.25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 0.25 
  Order Code: 1SAM250000R1002 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.16A – 0.25A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 0.4

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 0.4 
  Order Code: 1SAM250000R1003 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.25A – 0.40A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 0.63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 0.63
  Order Code: 1SAM250000R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.40A – 0.63A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 1.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 1.0 
  Order Code: 1SAM250000R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.63A – 1A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 1.6

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 1.6 
  Order Code: 1SAM250000R1006 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 1A – 1.6A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 2.5

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 2.5 
  Order Code: 1SAM250000R1007 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 1.6A – 2.5A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 4

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 4 
  Order Code: 1SAM250000R1008 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 2.5A – 4A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 6.3

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 6.3 
  Order Code: 1SAM250000R1009 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 4A – 6.3A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 10.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 10.0 
  Order Code: 1SAM250000R1010 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 6.3A – 10A
  Dòng Cắt : 50kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 12.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 12.0 
  Order Code: 1SAM250000R1012 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 8A – 12A
  Dòng Cắt : 25kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 16.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 16.0 
  Order Code: 1SAM250000R1011 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 10A – 16A
  Dòng Cắt : 16kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 20

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 20 
  Order Code: 1SAM250000R1013 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 16A – 20A
  Dòng Cắt : 10kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 25 
  Order Code: 1SAM250000R1014 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 20A – 25A
  Dòng Cắt : 10kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • CB Motor ABB | MS 116 – 32

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 32 
  Order Code: 1SAM250000R1015 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 25A – 32A
  Dòng Cắt : 10kA
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-0.16

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-0.16 
  Order Code: 1SAM350000R100
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.10A … 0.16A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-0.25

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-0.25 
  Order Code: 1SAM350000R1002 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.16A … 0.25A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-0.4

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-0.4 
  Order Code: 1SAM350000R1003 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.25A … 0.40A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-0.63

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-0.63 
  Order Code: 1SAM350000R1004 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.4A … 0.63A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

 • Motor Starter ABB | MS132-1.0

  Mã Hàng Motor Starter ABB: MS132-1.0 
  Order Code: 1SAM350000R1005 
  Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.63A … 0.1A
  Dòng Cắt : 100kA
  Nhóm Sản Phẩm : MS132
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)