Hitachi

  • MCCB Hitachi 3P 200A-15kA / S-225SB

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: S-225SB 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 15kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 225A-15kA / S-225SB

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: S-225SB 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 225A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 15kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 125A-15kA / SXK-225SB

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: SXK-225SB 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 15kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 150A-15kA / SXK-225SB

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: SXK-225SB 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 150A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 15kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 175A-15kA / SXK-225SB

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: SXK-225SB 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 175A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 15kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 200A-15kA / SXK-225SB

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: SXK-225SB 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 15kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 225A-15kA / SXK-225SB

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: SXK-225SB 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 225A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 15kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 250A-25kA / S-400S

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: S-400S 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 300A-25kA / S-400S

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: S-400S 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 300A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 350A-25kA / S-400S

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: S-400S 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 350A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 400A-25kA / S-400S

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: S-400S 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 200~400A-36kA / SX-400

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: SX-400 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 200~400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 500A-36kA / S-600S

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: S-600S 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 500A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 600A-36kA / S-600S

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: S-600S 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 300~600A-36kA / SX-600

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: SX-600 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 300~600A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 800A-36kA / S-800S

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P:S-800S
    Dòng Điện Định Mức(A) : 800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 700A-36kA / S-800S

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P:S-800S
    Dòng Điện Định Mức(A) : 700A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 400~800A-36kA / SX-800

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: SX-800 
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400~800A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
    Loại: Economical (S-series)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 15A-125kA / L-50E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-50E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 15A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Hitachi 3P 20A-125kA / L-50E

    Mã Hàng MCCB Hitachi 3P: L-50E
    Dòng Điện Định Mức(A) : 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 125kA
    Loại: High Interrupting Capacity Breaker (L)
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    MCCB Hitachi (APTOMAT Hitachi) loại 3 Cực
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

0907764966