Thanh Trung Tính 18 Cực

QUICK OVERVIEW

Thanh Trung Tính 18 Cực
Số Cực 18
Chất liệu: Đồng
Cách điện với tủ bằng đế

41.000