Biến Dòng thứ tự không (ZCT) Samwha

Thông Số Cơ Bản

ZCT : Zero CT
35
80
120
 150