Motor Starter

  • Motor Starter ABB | MS 497 – 40

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 40
    Order Code: 1SAM580000R1005
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS497
    Trip điện tử từ nhiệt, class 10
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 497 – 50

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 50
    Order Code: 1SAM580000R1006
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 50A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS497
    Trip điện tử từ nhiệt, class 10
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 497 – 63

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 63
    Order Code: 1SAM580000R1007 
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 45A … 63A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS497
    Trip điện tử từ nhiệt, class 10
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 497 – 75

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 75
    Order Code: 1SAM580000R1008
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 57A … 75A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS497
    Trip điện tử từ nhiệt, class 10
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 497 – 90

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 90
    Order Code: 1SAM580000R1009
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 70A … 90A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS497
    Trip điện tử từ nhiệt, class 10
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 497 – 100

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 100
    Order Code: 1SAM580000R1010 
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 80A … 100A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS497
    Trip điện tử từ nhiệt, class 10
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 451 – 16

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 16 
    Order Code: 1SAM470000R1001 
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 11A … 16A
    Dòng Cắt : 50kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS451
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 451 – 20

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 20 
    Order Code: 1SAM470000R1002
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 14A … 20A
    Dòng Cắt : 50kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS451
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 451 – 25

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 25 
    Order Code: 1SAM470000R1003 
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 18A … 25A
    Dòng Cắt : 50kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS451
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 451 – 32

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 32 
    Order Code: 1SAM470000R1004 
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 22A … 32A
    Dòng Cắt : 50kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS451
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 451 – 40

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 40
    Order Code: 1SAM470000R1005 
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
    Dòng Cắt : 50kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS451
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 451 – 54

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 54
    Order Code: 1SAM470000R1006
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 45A
    Dòng Cắt : 50kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS451
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 451 – 50

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 451 – 50
    Order Code: 1SAM470000R1007 
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 40A … 50A
    Dòng Cắt : 50kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS451
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 496 – 40

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 40 
    Order Code: 1SAM570000R1005  
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 28A … 40A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS496
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 496 – 50

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 50
    Order Code: 1SAM570000R1006  
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 50A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS496
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 496 – 63

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 63
    Order Code: 1SAM570000R1007
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 45A … 63A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS496
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 496 – 75

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 75
    Order Code: 1SAM570000R1008
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 57A … 75A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS496
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 496 – 90

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 90
    Order Code: 1SAM570000R1009  
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 70A … 90A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS496
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • Motor Starter ABB | MS 496 – 100

    Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 496 – 100
    Order Code: 1SAM570000R10100  
    Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 80A … 100A
    Dòng Cắt : 100kA
    Nhóm Sản Phẩm : MS496
    Trip điện tử từ nhiệt, class 20
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

0907764966