CB Tép 4P

 • MCB Siemens 4P-40A/10kA | 5SL4440-7CC

  Mã Hàng: 5SL4440-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL4
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 40A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL4: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-32A/10kA | 5SL4432-7CC

  Mã Hàng: 5SL4432-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL4
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 32A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL4: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-25A/10kA | 5SL4425-7CC

  Mã Hàng: 5SL4425-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL4
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 25A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL4: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-20A/10kA | 5SL4420-7CC

  Mã Hàng: 5SL4420-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL4
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 20A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL4: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-16A/10kA | 5SL4416-7CC

  Mã Hàng: 5SL4416-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL4
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 16A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL4: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-10A/10kA | 5SL4410-7CC

  Mã Hàng: 5SL4410-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL4
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức:10A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL4: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-6A/10kA | 5SL4406-7CC

  Mã Hàng: 5SL4406-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL4
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 6A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL4: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-63A/6kA | 5SL6463-7CC

  Mã Hàng: 5SL6463-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 63A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-50A/6kA | 5SL6450-7CC

  Mã Hàng: 5SL6450-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 50A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-40A/6kA | 5SL6440-7CC

  Mã Hàng: 5SL6440-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 40A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-32A/6kA | 5SL6432-7CC

  Mã Hàng: 5SL6432-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 32A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-25A/6kA | 5SL6425-7CC

  Mã Hàng: 5SL6425-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 25A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-20A/6kA | 5SL6420-7CC

  Mã Hàng: 5SL6420-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 20A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-16A/6kA | 5SL6416-7CC

  Mã Hàng: 5SL6416-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 16A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-10A/6kA | 5SL6410-7CC

  Mã Hàng: 5SL6410-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 10A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB Siemens 4P-6A/6kA | 5SL6406-7CC

  Mã Hàng: 5SL6406-7CC

  MCB Siemens nhóm: 5SL6
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 6A
  Dòng Cắt : Icu: 6kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C
  Tiêu chuẩn 5SL6: IEC / EN 60898-1

  Có thể kết hợp với các phụ kiện của MCB Siemens để có được hệ thống điện hoàn hảo

 • MCB ABB 4P 125A/50kA-S804S-C125 | 2CCS864001R0844

  Mã Hàng: S804S-C25
  Mã Đặt Hàng: 2CCS864001R0844
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 25A
  Dòng Cắt : Icu: 50kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C

 • MCB ABB 4P 100A/50kA-S804S-C100 | 2CCS864001R0824

  Mã Hàng: S804S-C100
  Mã Đặt Hàng: 2CCS864001R0824
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 100A
  Dòng Cắt : Icu: 50kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C

 • MCB ABB 4P 80A/50kA-S804S-C80 | 2CCS864001R0804

  Mã Hàng: S804S-C80
  Mã Đặt Hàng: 2CCS864001R0804
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 80A
  Dòng Cắt : Icu: 50kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C

 • MCB ABB 4P 63A/50kA-S804S-C63 | 2CCS864001R0634

  Mã Hàng: S804S-C63
  Mã Đặt Hàng: 2CCS864001R0634
  Số Cực  : 4P
  Dòng Định Mức: 63A
  Dòng Cắt : Icu: 50kA
  Điện Áp Làm Việc(V) : 380VAC
  Đặc Tính Cắt : Type C

Zalo
Phone