CB Khối 2P Mitsubishi

  • MCCB Mitsubishi 2P 45A~63A/90kA | NF125-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P
    Order Code:  2CJ432A00002V
    Dòng Điện Định Mức: 63A
    Dải Chỉnh Dòng: 45A ~ 63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 35A~50A/90kA | NF125-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P
    Order Code:  2CJ431A00002U
    Dòng Điện Định Mức: 50A
    Dải Chỉnh Dòng: 35A ~ 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 32A~40A/90kA | NF125-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P
    Order Code:  2CJ404A00002P
    Dòng Điện Định Mức: 40A
    Dải Chỉnh Dòng: 32A ~ 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 25A~32A/90kA | NF125-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P
    Order Code:  2CJ403A00002N
    Dòng Điện Định Mức: 32A
    Dải Chỉnh Dòng: 25A ~ 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 20A~25A/90kA | NF125-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P
    Order Code:  2CJ402A00002M
    Dòng Điện Định Mức: 25A
    Dải Chỉnh Dòng: 20A ~ 25A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 16A~20A/90kA | NF125-LGV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P
    Order Code:  2CJ401A00002L
    Dòng Điện Định Mức: 20A
    Dải Chỉnh Dòng: 16A ~ 20A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 90kA
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-LGV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 125A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL201A00004S
    Dòng Điện Định Mức: 125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 160A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL207A00004W
    Dòng Điện Định Mức: 160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 250A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL206A00004V
    Dòng Điện Định Mức: 250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 225A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL205A00002D
    Dòng Điện Định Mức: 225A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 200A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL204A00002C
    Dòng Điện Định Mức: 200A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 150A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL202A00004T
    Dòng Điện Định Mức: 150A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 175A/100kA | NF250-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P
    Order Code:  2CL203A00004U
    Dòng Điện Định Mức: 175A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF250-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 125A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH313A00006Q
    Dòng Điện Định Mức: 125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 100A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH312A00002W
    Dòng Điện Định Mức: 100A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 80A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH311A00006P
    Dòng Điện Định Mức: 80A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 75A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH310A00006N
    Dòng Điện Định Mức: 75A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 63A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH309A00006M
    Dòng Điện Định Mức: 63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 60A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH308A00006L
    Dòng Điện Định Mức: 60A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

  • MCCB Mitsubishi 2P 50A/100kA | NF125-HV

    Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P
    Order Code:  2CH307A00002V
    Dòng Điện Định Mức: 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 100kA
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P: Dòng Cắt Ngắn Mạch Cao
    MCCB Mitsubishi NF125-HV 2P là loại CB dạng khối
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)